Motie fokbeleid

Motie A van de Commissie ROOD
De Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging “Langhaar” (hierna: NVL) in vergadering bijeen op 6 april 2019 te Zwartebroek,
overwegende dat:
a. ondanks een fokverbod van de Duitse zustervereniging ‘Deutsch Langhaar’, in Nederland een paring heeft plaats gevonden tussen de Duitse Staande Langhaar Silke v.d. Westkerkseberg (NHSB 2999866) en de op dat moment al in Duitsland voor de fok uitgesloten Duitse Staande Langhaar Hannes vom Kiekenbruch (NHSB 3092313 /ZBDL 202/15);
b. het fokverbod (“Zuchtsperre”) in Duitsland aan Hannes vom Kiekenbruch, blijkens bericht van het Weltverband d.d. 26 februari 2019, was opgelegd in verband met een fok-uitsluitend gebrek, namelijk “Wesensmängel” (een fok-uitsluitend gebrek gelegen in het karakter);
c. op de stamboom van Hannes vom Kiekenbruch als fokuitsluitend gebrek (per 11-03-2017) is vermeld: “Ängstlichkeit” (angstigheid);
d. de FCI het bij Hannes vom Kiekenbruch geconstateerde gebrek aanmerkt als een fok-uitsluitend gebrek;
e. het niet wenselijk is dat het fok-uitsluitende gebrek van Hannes vom Kiekenbruch zich verder vererft, hetgeen ook ten grondslag ligt aan het in Duitsland opgelegde fokverbod voor Hannes vom Kiekenbruch en zijn nakomelingen;
f. Dat in het blad Deutsch-Langhaar Mitteilungen van oktober 2018, Heft-nr: 234 een keurverslag is opgenomen van 25 augustus 2018 in Bösel van Gruppe Weser-Ems dat vermeldt over een zoon van Hannes: “Cody vom tiefen Vehn 523/16 . hs. Gew: 17.12.2016 (…) aus Fay v. Frochtmannshof nach Hannes v. Kiekenbruch, E: Bernhard van der Ahe. Typvoller Rüde, der aufgrund Wesensmängel disqualifiziert wird. (…) aggressiv gegen Menschen. Zuchtausslieβende Mängel: aggressiv gegen Menschen / Zahnkontrolle nicht möglich – knurrt bei der Kontrole massiv”;
g. het Weltverband van de Duitse Staande Langhaar de NVL heeft opgeroepen te voorkomen dat met Hannes vom Kiekenbruch en zijn nakomelingen in Nederland gefokt kan worden;
h. bij Silke v.d. Westkerkseberg sprake is van: L. Pectinatum Abn. Niet vrij Laminea. (Middelmatig). Niet vrij Fibrae Latae.
i. de toenmalige voorzitter van de NVL in een mail van 5 april 2018 aan de fokster, ondanks het hiervoor onder h overwogene, geen bezwaren formuleerde tegen de voorgestelde combinatie en een akkoord voor de combinatie gegeven, omdat “de Fokbegeleidings-commissie achter een omissie gekomen [is] in het VFR m.b.t. ECVO”; over een fokuitsluitend gebrek van Hannes vom Kiekenbruch wordt in die mail niet gerept;
j. het in zijn algemeenheid niet wenselijk is dat in Nederland wordt gefokt met Duitse Staande Langharen, die in een ander FCI-land zijn uitgesloten van de fok wegens een door de FCI omschreven fokuitsluitend gebrek;
k. artikel VI.23D, lid 1 KR bepaalt: “Het is verboden om met honden te fokken die aantoonbaar lijden aan een of meer aandoeningen die de gezondheid en het welzijn van de hond of zijn nakomelingen ernstig in gevaar kan brengen”;
l. het volgens de Raad van Beheer aan de NVL als rasvereniging is om de gezondheid van het ras zo goed mogelijk te borgen, met name door het opstellen van een Verenigings-fokreglement (VFR);
spreekt uit dat:
a. het – ook gelet op de indringende oproep van het Weltverband – niet wenselijk is dat het fokuitsluitende gebrek van Hannes vom Kiekenbruch kan vererven;
b. fokuitsluitingen van buitenlandse Duitse Staande Langharen, opgelegd door buitenlandse zusterverenigingen, zoveel mogelijk gerespecteerd dienen te worden;
c. meer in het bijzonder voorkomen moet worden dat nog langer in Nederland gefokt kan worden met Duitse Staande Langharen uit een ander FCI-land, die in dat land zijn uitgesloten van de fok vanwege een gezondheids-, gedrags-, of exterieur gebrek;
draagt het bestuur van de Nederlandse Vereniging “Langhaar” op:

  1. om alles – binnen de mogelijkheden van de NVL – aan te wenden om te voorkomen dat nog langer in Nederland, althans door leden van de NVL, gefokt kan worden met honden uit een ander FCI-land, die in dat land uitgesloten zijn van de fok vanwege een gezondheids-, gedrags-, of exterieur gebrek, althans daar voorwaarden voor te scheppen, zo nodig door het laten aanpassen van het Verenigingsfokreglement en/of het Aanvullend Fokbeleid;
  2. om – binnen de mogelijkheden van de NVL – zorg te dragen dat binnen Nederland, althans door leden van de NVL, niet met pups van Duitse Staande Langharen kan worden gefokt als tenminste één van de ouderdieren (al dan niet voor de dekking) in een ander FCI-land is uitgesloten van de fok wegens een ernstig fokuitsluitend gezondheids-, gedrags-, of exterieur gebrek, en niet kan worden vastgesteld dat die pups dat gebrek niet hebben en/of het gebrek niet kunnen vererven, althans daar voorwaarden voor te scheppen, zo nodig door het laten aanpassen van het Verenigingsfok-reglement en/of het Aanvullend Fokbeleid;
    en gaat over tot de orde van de dag.
    Zwartebroek, 6 april 2019