Brief aan de leden van de NVL

Aan de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging ‘LANGHAAR’ (NVL) in vergadering bijeen op 6 april 2019 te Zwartbroek.

Beste leden van de Nederlandse Vereniging ‘LANGHAAR’,

Wij zijn de trotse eigenaren van een pup uit de combinatie Silke van de Westkerkseberg x Hannes von Kiekenbruch. Inmiddels zijn het jonge honden van bijna 9 maanden oud.

Geen fokker kan de garantie geven dat er uit de dekking alleen maar perfecte honden voortkomen. De fokker kan er wel alles aan doen om tot een verantwoorde keuze te komen. Zoals in elk ras ‘vinden’ anderen altijd wel iets van de door de fokker gemaakte keuze en als dat objectief en met respect gebeurt mág dat.

Met de keuze voor Hannes als dekreu voor mijn Silke heb ik, Wilma, naar mijn volle overtuiging, een prachtig nest Langharen gefokt. Uiteraard wist ik dat in Duitsland aan Hannes een ‘Zuchtsperre’ was opgelegd omdat hij één maal bij een exterieurkeuring naar het oordeel van de keurmeester ‘Ängstlichkeit’ had getoond. Dit stond echter formeel gebruik van Hannes als dekreu in Nederland niet in de weg. Dit werd nog eens bevestigd door de goedkeuring van de vereniging. Ook werd de dek-aangifte bij de Raad van Beheer zonder problemen geaccepteerd. Uiteraard waren zowel de vereniging als de Raad van Beheer op de hoogte van de  ‘Zuchtsperre’ en de reden daarvoor.
Belangrijker is echter dat ik, gezien de omstandigheden waaronder de keurmeester, op dat moment, tot zijn oordeel kwam, geen bezwaar zag Hannes als dekreu te gebruiken. Gedragsproblemen worden namelijk niet alleen veroorzaakt door erfelijke factoren, maar vooral ook door de leerprocessen en de omstandigheden waaronder zij vertoond worden.

Dit neemt echter niet weg dat door het gebruik van Hannes als dekreu wederom een hond met een ‘Zuchtsperre’ voor de fokkerij in Nederland werd gebruikt. Zoals uit de brief van de voorzitter van het Weltverband blijkt, vindt hij dat de NVL als lid van het Weltverband zich er voor in moet zetten om Duitse Staande Langharen te fokken die overeenkomen met de Duitse standaard en de Duitse fokreglementen. Dit, voor zover dit mogelijk is, binnen de wet- en regelgeving van ons land.

Uiteraard kan het nieuwe bestuur met voorstellen komen om onze regelgeving, zoveel als mogelijk, aan te laten sluiten bij de Duitse fokreglementen. Uiteraard kan de Algemene Vergadering, middels een motie, het nieuwe bestuur feitelijk de opdracht geven de leden daartoe reglementswijzigingen voor te stellen. Vervolgens is het aan de leden, vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering, om al dan niet met de voorgestelde reglementswijzigingen in te stemmen.

Bij aanname van de door de commissie ROOD voorgestelde motie A geeft de AV van 6 april 2019 deze opdracht dan ook. Hiertegen kunnen en willen wij geen bezwaar hebben. Wel hebben wij bezwaar tegen de in de motie vermelde niet relevante zaken en de suggestie die wordt gewekt als zou de FBC niet op de hoogte zijn geweest van de Zuchtsperre van Hannes.

De ‘casus Hannes’ is mede oorzaak van de commotie die ontstaan is. Laten we echter ons vooral objectief richten op hetgeen voor ligt. Op dit moment is het, binnen de regelgeving van de RvB en onze vereniging, mogelijk dat een hond met een Zuchtsperre gebruikt wordt voor de fokkerij in Nederland. Wij kennen in Nederland geen bepaling, dat pups van een ouderdier met een fok-uitsluitend gebrek van de fokkerij worden uitgesloten. Het is aan de leden om te beslissen of het nodig en gewenst is hier verandering in aan te brengen.

Wij hebben er vertrouwen in dat het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Yme Drost, met evenwichtige en juridisch sluitende voorstellen zal komen. Wij kiezen er daarom voor niet aanwezig te zijn bij de vergadering van 6 april as. Bij aanwezigheid zouden wij ons genoodzaakt zien, voor zover lid van de NVL, tégen motie A te stemmen en daarmee mogelijk veroorzaken dat de motie wordt afgewezen. 

Tot slot nemen wij nadrukkelijk afstand van berichten op Website, Social Media of via mail waarin wordt gesuggereerd of beweerd dat een kleine groep mensen er voor gezorgd heeft dat de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar kwam en er aldus voor gezorgd heeft dat het bestuur zich terugtrok. Het bestuur is, behoudens de beperkingen van de statuten (!) belast met het besturen van de vereniging en heeft zich daarbij de richten naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de Algemene Vergadering in de begroting of op andere wijze worden gegeven. (Artikel 25 Statuten)

Het, inmiddels afgetreden, bestuur heeft op 23 februari 2019 vier voorstellen aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Twee voorstellen hebben het, eenvoudig gezegd, ‘niet gehaald’. Ook dat is onderdeel van het democratisch proces binnen onze vereniging. Het vorige bestuur zag afwijzing van haar voorstellen als een ‘motie van wantrouwen’ en trad daarom terug. Het geeft geen pas leden die, overeenkomstig de regels rond de besluitvorming binnen onze vereniging, voorstellen van het bestuur afwijzen, te verwijten dat zij de bestuurbaarheid van de vereniging in gevaar brengen en het aftreden van het bestuur veroorzaakt hebben.

Wij wensen het nieuwe bestuur, onder voorzitterschap van Yme Drost, veel succes en wijsheid. Wij zijn hen dankbaar dat zij bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Wij wensen u een goede en vooral ook prettige vergadering en veel plezier met hetgeen waar het uiteindelijk om gaat:

Geniet van het samen leven en werken met je Duitse Staande Langhaar!

Wilma en Cees de Graaf, Miranda en Philip v.d. Bosch, Els en Paul Polderman, Chris en Ad van Rooijen, Linda en Joan Claassen, Esther en Emma Dob, Ella en Wim de Witte, Cees en Letty Bos, Silvia en Dirk Dörneman, Angela en Edwin Rampaart.